AKREDİTASYON

İstanbul Kültür Üniversitesi’nin Bologna süreci çalışmaları, Türkiye’de uygulamaya konulmasıyla birlikte, 2010-2011 öğretim yılında başlamıştır. Üniversitenin tüm birimlerinin katılımıyla, bir yıllık uzun ve kapsamlı bir sürecin sonunda, İKÜ’nün tüm programları Bologna süreciyle uyumlu hale getirilerek Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne göre yapılandırılmış, ve bu amaç doğrultusunda Diploma Eki uygulaması hayata geçirilerek mezun olan öğrencilere Diploma Eki verilmeye başlanmıştır. Üniversitenin internet sayfası üzerinde Türkçe ve İngilizce içerikleriyle yer alan dinamik bir Akademik Paket ile görünür hale getirilen ve Bologna sürecinin talep ettiği yapıya göre dizayn edilmiş olan yeni öğretim programları, hemen uygulamaya sokularak gerekli ölçme ve değerlendirme süreçlerine başlanmıştır.

Eğitimde kalite güvencesi üniversitelerin benimseyeceği, değerlendirme ve akreditasyon yöntemlerinin bir arada kullanılması ile mümkündür. Ulusal ve uluslararası akreditasyon, sadece kalite güvencesini elde etmek için bir amaç değil, aynı zamanda çağdaş eğitimi yakalamak ve korumak için gerekli değişimleri belirlemekte yararlanılabilecek bir araç olarak da düşünülmelidir.

 

bologna süreci

BOLOGNA SÜRECİ NEDİR?

1999 yılında İtalya’nın Bologna şehrinde, dünyanın ilk üniversitelerinden olan Bologna Üniversitesi’nde toplanan 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanları, imzalarıyla yayımladıkları Bologna Bildirisi ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikrini fiilen başlatmışlardır. Birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diplomaları oluşturma, yükseköğretimde Lisans ve Yüksek Lisans olmak üzere iki aşamalı derece sistemine geçme, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni (European Credit Transfer System, ECTS) uygulama, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin hareketliliğini sağlama ve yaygınlaştırma, ve yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirme gibi hedeflere sahip Bologna Bildirisi’nin en önemli kısımlarından birisi de, yükseköğretimde kalite güvence sistemleri ağını oluşturmak ve yaygınlaştırmaktır.  Türkiye, adı geçen bildirinin yayımlanmasından iki yıl sonra, etki alanı giderek artan bu sürece katılmış ve 2010 yılının sonuna kadar oluşturulması beklenen Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın (AYA) bir parçası olmayı kabul etmiştir. 2010 yılı sonunda, artık toplam 45 ülkeyi içine alan AYA’nın tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye üniversitelerinin Bologna sürecine katılmaları yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bologna sürecinin ilgili ülkelerdeki uygulamaları, Avrupa Kalite Güvencesi Birliği tarafından geliştirilen ve AYA’nda yer alan yükseköğretim kurumlarına yönelik “Kalite Güvencesi Standartları ve Uygulama Prensipleri” ile belirlenen ilkelerle  sabitlenmekte ve yine bu ilkeler ışığında ölçme ve değerlendirme süreçlerine tâbi tutulmaktadır. 

FEDEK AKREDİTASYONU

FEDEK, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınarak “Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi” almış ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri programlarını akredite etme yetkisi verilmiş bir değerlendirme ve akreditasyon derneğidir.


İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nin 2020 – 2021 değerlendirme döneminde FEDEK tarafından online olarak ilk kez genel değerlendirmeleri yapılan İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı lisans programları ile ilgili akreditasyon kararı aşağıda sunulmuştur:

Değerlendirmesi FEDEK Değerlendirme Ölçütlerine göre yapılan lisans programlarına

  • İngiliz Dili ve Edebiyatı AZ 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2023 süresinde
  • Matematik ve Bilgisayar Bilimleri AZ 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2023 süresinde
  • Moleküler Biyoloji ve Genetik SGD 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2026 süresinde
  • Psikoloji AZ 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2023 süresinde
  • Türk Dili ve Edebiyatı AZ 09 Mayıs 2021 - 30 Eylül 2023 süresinde AKREDİTASYON verilmiştir.

FEDEK Akreditasyon


Son Güncelleme Tarihi: Pt, 02/07/2022 - 17:20